facebook
30 lat
doświadczenia
Strona główna » Polityka RODO

Polityka RODO


Informacje o Twoich danych osobowych w pro-activ.pl

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informuję, ¿e:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pro-Activ J.Niemiera Sp.J, 81-232 Gdynia, ul. Komandorska 50

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy/zlecenia/zgody zgodnie z zasadami zawartymi w RODO Art. 6, ust. 1, lit. B.

 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską.

 5. Państwa dane mogę zostaæ przekazane do poni¿szych podmiotów w celu wykonania umowy/zlecenia/zgody:

  1. Firmy logistyczne

   • FIRMA DHL PARCEL POLSKA SP Z O O

   • Poczta Polska S.A.

   • InPost S.A.

   • Sendit S.A.

   • DPD POLSKA SP Z O O

   • RUCH S.A.

   • Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o.o. sp. k.

   • SCHENKER SP Z O O

  2. Operatorzy p³atnoœci

   • Pekao S.A.

   • Alior Bank S.A

  3. Administracja informatyczna

   • Exonet.pl

 6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody.

 7. W ka¿dym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak¿e o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizowaæ w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą œrodków komunikacji elektronicznej (rodo@pro-activ.pl)

 8. W dowolnym momencie mogą Państwo odwo³aæ udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres:rodo@pro-activ.pl, a wycofanie zgody nie wp³ywa na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 9. Je¿eli uwa¿ają Państwo, ¿e przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od op³at,

 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednak¿e, bez ich podania nie będzie mo¿liwe wykonanie dla Państwa us³ugi wykonania umowy/zlecenia.

 11. Informujemy, i¿ Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.